Napisz do nas
Napisz do nas 574 287 779
BAZA WIEDZY

PROW – czym jest i jakie daje możliwości rozwoju gospodarstw rolnych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez EFRROW. Czym dokładnie jest PROW i w jaki sposób wspiera rolników?

PROW – podstawowe informacje

Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz działanie w dziedzinie klimatu i zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program ma ułatwiać transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie, zwiększać konkurencyjność wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i rentowność gospodarstw, a także poprawiać organizację łańcucha żywnościowego i promować zarządzanie ryzykiem w rolnictwie. Kolejnymi założeniami PROW są odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, odporną na zmianę klimatu oraz zwiększanie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa oraz promowanie rozwoju gospodarczego na wsiach.

Maksymalny poziom pomocy w ramach PROW, określany również mianem „intensywność pomocy”, jest zróżnicowany. Standardowo pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub „młodego rolnika: wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Możliwości rozwoju gospodarstw rolnych – jakie wsparcie masz szansę uzyskać?

Planowane w ramach PROW instrumenty pomocy finansowej mają ułatwiać rozwój gospodarstw rolnych – powołane w tym celu akcje to np. Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników i Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne. Przewidziano także działania takie jak Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.

Rolnicy najczęściej wykorzystują dotacje w ramach PROW na zakup maszyn i urządzeń, nieco rzadziej na inwestycje w budynki gospodarcze. W ostatnich latach dużą popularnością cieszyły się takie działania jak zakup oraz instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej oraz przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Nowy PROW 2014-20 jest szczególnie interesujący dla młodych rolników zaczynających zagospodarowanie. Mogą oni uzyskać aż 150 000 złotych premii wypłacanej w dwóch transzach.

Pomoc w ramach PROW może być udzielona m.in. na operację zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze rozwoju produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego, racjonalizacji technologii produkcji. Środki przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem albo budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem.

PROW stawia na ekologię

Ważnym działaniem PROW będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem ustanowiono wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności zostaną sfinansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych i zalesień. PROW kontynuuje płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 oraz na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.

Rozpatrywanie wniosków o fundusze

Wniosek o przyznanie dotacji w ramach PROW składa się w oddziale regionalnym lub powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji w gospodarstwie rolnym. Aplikację można też wysłać pocztą. Złożonego wniosku nie uda się jednak zmienić. Z tego powodu wszystkie dane należy dokładnie sprawdzić przed dostarczeniem dokumentu. Agencja powinna rozpatrzyć wniosek w ciągu 3 miesięcy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, w formie pisemnej, zostaje wyznaczony termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Środki przyznawane w ramach dofinansowań PROW dają możliwość rozwoju i zmodernizowania gospodarstw rolnych, a przez to zwiększenia ich dochodowości. Warto przy tym pamiętać o harmonogramach składania wniosków oraz o dostępności doradztwa finansowego dla rolników.

Co zamiast PROW, czy jest jakaś alternatywa?

Fundusze w ramach dotacji cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród rolników, czasem jednak bywa, że nie zawsze ich pula obejmuje wszystkich rolników. Drugą barierą, trudną do przebycia jest kompletowanie i wypełnianie wniosków, z których wiele jest odrzucanych. Co w związku z tym, że nie możemy lub nie chcemy skorzystać z dotacji a potrzebujemy sfinansować zakupy do naszego gospodarstwa? Jednym z ciekawych rozwiązań jest kredyt z gwarancją COSME. COSME jest programem, który ma za zadanie wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Unii Europejskiej. Do jego niewątpliwych zalet należą, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego obejmująca 80% pożyczki lub kredytu rolniczego, elastyczna spłata, niskie koszty kredytu (dzięki gwarancji COSME),wysoka kwota kredytu do 550 tysięcy złotych. W przypadku nie spłacania w terminie zobowiązań, większość z nich jest spłacana przez gwaranta. COSME dzięki dogodnym warunkom, szybkiej decyzji kredytowej jest jednym z najpopularniejszych kredytów rolniczych. Poznaj warunki finansowania z gwarancją COSME.

Nie czekaj. Z nami szybko uzyskasz najlepsze finansowanie.

Skontaktuj się z nami!
rolnik, który uzyskał pomoc z BIK

Prosty sposób na wyjście z długów – kredyty konsolidacyjne dla rolników

Kolejne kredyty rolnicze to z jednej strony ogromna szansa na rozwój gospodarstwa, a z drugiej strony na zapętlenie się w zadłużeniu i utratę kontroli nad własnymi finansami. Rozwiązaniem może się tu okazać…

Czytaj więcej
Kredyt na zakup ziemi rolnej

Problemy rolnika z BIK – czy to możliwe aby uzyskać kredyt bez BIK?

Jedną z najistotniejszych zalet kredytu gotówkowego jest duża dowolność w dysponowaniu przyznanymi środkami. Niestety zdarzają się sytuacje, gdy niska zdolność kredytowa okazuje się przeszkodą w uzyskaniu pieniędzy na rozwój gospodarstwa rolnego lub…

Czytaj więcej
Kredyt na zakup ziemi rolnej

Bezpłatne szkolenia dla rolników w 2019 – lista najciekawszych propozycji

Rolnictwo to branża, którą można śmiało nazwać zmieniającą się w ultraszybkim tempie. Nowoczesne technologie usprawniają codzienną pracę rolników i pozwalają im na czerpanie większych zysków z prowadzonej działalności. Jak być na bieżąco…

Czytaj więcej

Jaki kredyt wybrać na sfinansowanie zakupu ziemi rolniczej?

Rolnicy zamierzający dokonać zakupu użytków rolnych, mogą wybierać między kredytem preferencyjnym i komercyjnym. Poznaj charakterystykę każdego z rozwiązań i sprawdź, które z nich okaże się dla Ciebie korzystniejsze. Kredyt komercyjny na zakup…

Czytaj więcej

W jakim banku dostaniesz kredyt rolniczy?

Z pewnością jesteś świadomy tego, że nie każdy bank patrzy na rolnika łaskawym okiem – w końcu nieregularne zarobki sprawiają, że przedstawiciele tej grupy nie są zbyt wysoko oceniani przez bankowych analityków….

Czytaj więcej

Podobieństwa i różnice pomiędzy kredytem konsumenckim a rolniczym

Specyfika pracy rolnika sprawia, że ciężko porównać go z innymi klientami szukającymi finansowania inwestycji. Dlatego też banki coraz częściej oferują specjalne rozwiązania przeznaczone tylko dla tej grupy docelowej. Sprawdź, czym taki kredyt…

Czytaj więcej
kredyt z cosme

Zakup maszyn rolniczych – leasing czy kredyt – co wybrać?

Zakup maszyn rolniczych jest dla rolnika identycznym zabiegiem jak sfinansowanie nowego pojazdu dla przedsiębiorcy z branży logistycznej. W obu przypadkach bardzo ciężko opłacić nowy sprzęt z własnej kieszeni, dlatego z pomocną dłonią do…

Czytaj więcej

Dopłaty AMiR do kredytów

Prowadzenie działalności rolniczej wiąże się z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów. Często są one związane z regulacją pojawiających się zobowiązań, zakupem maszyn rolniczych, a niekiedy nieurodzajem. Dzięki kredytom, pożyczkom i dotacjom rolnicy są…

Czytaj więcej