Napisz do nas
Napisz do nas 574 287 779
BAZA WIEDZY

PROW – czym jest i jakie daje możliwości rozwoju gospodarstw rolnych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez EFRROW. Czym dokładnie jest PROW i w jaki sposób wspiera rolników?

PROW – podstawowe informacje

Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz działanie w dziedzinie klimatu i zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program ma ułatwiać transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie, zwiększać konkurencyjność wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i rentowność gospodarstw, a także poprawiać organizację łańcucha żywnościowego i promować zarządzanie ryzykiem w rolnictwie. Kolejnymi założeniami PROW są odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, odporną na zmianę klimatu oraz zwiększanie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa oraz promowanie rozwoju gospodarczego na wsiach.

Maksymalny poziom pomocy w ramach PROW, określany również mianem „intensywność pomocy”, jest zróżnicowany. Standardowo pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub „młodego rolnika: wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Możliwości rozwoju gospodarstw rolnych – jakie wsparcie masz szansę uzyskać?

Planowane w ramach PROW instrumenty pomocy finansowej mają ułatwiać rozwój gospodarstw rolnych – powołane w tym celu akcje to np. Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników i Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne. Przewidziano także działania takie jak Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.

Rolnicy najczęściej wykorzystują dotacje w ramach PROW na zakup maszyn i urządzeń, nieco rzadziej na inwestycje w budynki gospodarcze. W ostatnich latach dużą popularnością cieszyły się takie działania jak zakup oraz instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej oraz przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Nowy PROW 2014-20 jest szczególnie interesujący dla młodych rolników zaczynających zagospodarowanie. Mogą oni uzyskać aż 150 000 złotych premii wypłacanej w dwóch transzach.

Pomoc w ramach PROW może być udzielona m.in. na operację zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze rozwoju produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego, racjonalizacji technologii produkcji. Środki przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem albo budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem.

PROW stawia na ekologię

Ważnym działaniem PROW będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem ustanowiono wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności zostaną sfinansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych i zalesień. PROW kontynuuje płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 oraz na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.

Rozpatrywanie wniosków o fundusze

Wniosek o przyznanie dotacji w ramach PROW składa się w oddziale regionalnym lub powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji w gospodarstwie rolnym. Aplikację można też wysłać pocztą. Złożonego wniosku nie uda się jednak zmienić. Z tego powodu wszystkie dane należy dokładnie sprawdzić przed dostarczeniem dokumentu. Agencja powinna rozpatrzyć wniosek w ciągu 3 miesięcy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, w formie pisemnej, zostaje wyznaczony termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Środki przyznawane w ramach dofinansowań PROW dają możliwość rozwoju i zmodernizowania gospodarstw rolnych, a przez to zwiększenia ich dochodowości. Warto przy tym pamiętać o harmonogramach składania wniosków oraz o dostępności doradztwa finansowego dla rolników.

Co zamiast PROW, czy jest jakaś alternatywa?

Fundusze w ramach dotacji cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród rolników, czasem jednak bywa, że nie zawsze ich pula obejmuje wszystkich rolników. Drugą barierą, trudną do przebycia jest kompletowanie i wypełnianie wniosków, z których wiele jest odrzucanych. Co w związku z tym, że nie możemy lub nie chcemy skorzystać z dotacji a potrzebujemy sfinansować zakupy do naszego gospodarstwa? Jednym z ciekawych rozwiązań jest kredyt z gwarancją COSME. COSME jest programem, który ma za zadanie wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Unii Europejskiej. Do jego niewątpliwych zalet należą, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego obejmująca 80% pożyczki lub kredytu rolniczego, elastyczna spłata, niskie koszty kredytu (dzięki gwarancji COSME),wysoka kwota kredytu do 550 tysięcy złotych. W przypadku nie spłacania w terminie zobowiązań, większość z nich jest spłacana przez gwaranta. COSME dzięki dogodnym warunkom, szybkiej decyzji kredytowej jest jednym z najpopularniejszych kredytów rolniczych. Poznaj warunki finansowania z gwarancją COSME.

Nie czekaj. Z nami szybko uzyskasz najlepsze finansowanie.

Skontaktuj się z nami!

W jakim banku dostaniesz kredyt rolniczy?

Z pewnością jesteś świadomy tego, że nie każdy bank patrzy na rolnika łaskawym okiem – w końcu nieregularne zarobki sprawiają, że przedstawiciele tej grupy nie są zbyt wysoko oceniani przez bankowych analityków….

Czytaj więcej

Rolniku – jakie dokumenty musisz posiadać do podpisania kredytu?

W przypadku rolników banki stosują bardziej skomplikowaną procedurę weryfikacji zdolności kredytowej niż wobec standardowych klientów. Rozbudowane formalności wymagają przedstawienia wielu dokumentów. Aby zdobyć potrzebne zaświadczenia, trzeba udać się do odpowiedniego urzędu. Jakie…

Czytaj więcej

Samochód osobowy na gospodarstwo rolne – wybierz leasing

Wielu rolników korzysta z samochodów osobowych. Pojazdy te często okazują się niezbędne do wykonywania codziennej pracy i pozwalają na sprawne przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Aby pozyskać auto do swojego gospodarstwa…

Czytaj więcej

Jaki kredyt wybrać na sfinansowanie zakupu ziemi rolniczej?

Rolnicy zamierzający dokonać zakupu użytków rolnych, mogą wybierać między kredytem preferencyjnym i komercyjnym. Poznaj charakterystykę każdego z rozwiązań i sprawdź, które z nich okaże się dla Ciebie korzystniejsze. Kredyt komercyjny na zakup…

Czytaj więcej

Pieniądze na start dla młodego rolnika

Właściwe prowadzenie działalności rolniczej w Polsce jest zyskowne, jednak do rozpoczęcia działań niezbędne jest poniesienie początkowo sporych kosztów, które zwrócą się dopiero po pewnym czasie. Konieczne jest opłacenie zarówno paszy, roślin, środków…

Czytaj więcej

Kredyt konsolidacyjny dla rolnika – spłać kilka kredytów na raz

Rolnicy są grupą chętnie wyciągającą rękę po zewnętrzne źródła finansowania. Każdy z nich doskonale zdaje sobie sprawę, że aby zarabiać musi produkować. Pozyskane środki najczęściej przeznaczane są na bardzo kosztowne inwestycje, których…

Czytaj więcej
Kredyt na zakup ziemi rolnej

Konsolidacja kredytów rolniczych – prosty sposób na wyjście z długów

Kolejne kredyty rolnicze to z jednej strony ogromna szansa na rozwój gospodarstwa, a z drugiej strony na zapętlenie się w zadłużeniu i utratę kontroli nad własnymi finansami. Rozwiązaniem może się tu okazać…

Czytaj więcej
rolnik, który uzyskał pomoc z BIK

Prosty sposób na wyjście z długów – kredyty konsolidacyjne dla rolników

Kolejne kredyty rolnicze to z jednej strony ogromna szansa na rozwój gospodarstwa, a z drugiej strony na zapętlenie się w zadłużeniu i utratę kontroli nad własnymi finansami. Rozwiązaniem może się tu okazać…

Czytaj więcej